Regulamin korzystania z usługi strony www w ramach serwisu placowkiseniora.pl

 1. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego placowkiseniora.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”), który określa zasady korzystania z Usługi Strony WWW, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi, w zależności od sposobu rejestracji:

a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym Usługi Strony WWW,

b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej,

c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej.

2. Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

3. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. Adres e-mail Usługodawcy to: kontakt@pkgroup.pl , będący podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie („Licencjodawca”), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym („Licencja”), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

REGULAMIN

§ 1

[Zakres podmiotowy Regulaminu]

 1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Usługi Strony WWW poprzez jej aktywację w Serwisie („Licencjobiorca”), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie, a następnie aktywacji Usługi, samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.
 2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Warunkiem uzyskania statusu Licencjobiorcy Usługi Strony WWW jest dokonanie rejestracji lub dodanie ogłoszenia w serwisie placowkiseniora.pl
 4. Prawo korzystania z Licencji Usługi Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Licencjobiorcy w Serwisie placowkiseniora.pl.

§ 2

[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

    1. W ramach Licencji, Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego w ramach Usługi Strony WWW informacji handlowej obejmującej:

(1) opis główny reklamowanego obiektu,

    (2) do 20 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt – w zależności od wybranego pakietu,

    (3) dane teleadresowe obiektu,

    (4) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta,

(łącznie: „Dane”).

Szczegółowe parametry Danych określono w § 3 poniżej

    2. Za pomocą panelu administracyjnego Licencjobiorca ma prawo dokonać w swojej ofercie zmian w zakresie:

        a) edycji treści strony głównej 

        b) edycji zdjęć, danych adresowych, pozycji na mapie

        c) edycji danych fakturowych.

    3. Dokonanie przez Licencjobiorcę jakichkolwiek dodatkowych zmian może nastąpić jedynie po uprzednim skierowaniu do Licencjobiorcy zapytania określającego rodzaj zaproponowanego rozwiązania. Realizacja propozycji Licencjobiorcy zostanie wykonana po uiszczeniu ustalonej wcześniej ceny i w ustalonym terminie.

    4. Licencjodawca, za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu wskazany przez Licencjobiorcę, informuje Licencjobiorcę o otrzymaniu zapytania/zgłoszenia użytkownika dotyczącego obiektu Licencjobiorcy, na co Licencjobiorca wyraża zgodę. Przesłanie informacji jest bezpłatne. 

§ 3

[Dane]

 1. Modyfikacja Danych jest możliwa za pośrednictwem kontaktu pod adresem email kontakt@pkgroup.pl Serwisu placowkiseniora.pl
 2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Serwisie, przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
 4. Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) będą uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.
 6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.

§ 4

[Szczegółowe obowiązki Licencjobiorcy]

 1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
 2. Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich.
 3. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania prawa własności Licencjodawcy do użytych w  Serwisie placowkiseniora.pl rozwiązań systemowych, zarządzających z Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.
 5. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie konkurencyjnych względem Licencjodawcy. W szczególności do reklamowania innych niż placowkiseniora.pl serwisów internetowych o tematyce seniorów i domów opieki.

§ 5

[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

 1. Licencjodawca ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Licencjobiorcy wynagrodzenia z tytułu Licencji. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest do kwoty 100 złotych.
 2. Licencjodawca udostępnia przedmiot licencji w stanie, w jakim jest („jak widać”) bez jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji, ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym między innymi bez domniemanych gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania oferty ponosi licencjobiorca.
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu czy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.
 4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników związane z ofertą Licencjobiorcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 6. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
 7. Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenie serwerów.

§ 6

[Skutki naruszenia Regulaminu]

 1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.
 2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§ 7

[Korespondencja elektroniczna]

 1. Dokonanie aktywacji w Serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
 2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

§ 8

[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych]

 1. Licencjobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu przez Licencjodawcę w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom.
 2. Za datę złożenia oświadczenia przez Licencjobiorcę uważa się datę aktywacji w Serwisie.
 3. Oświadczenie Licencjobiorcy oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia prawa do Licencji.

§ 9

[Upoważnienie do korzystania z utworu]

    1. Licencjobiorca oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Licencjodawcę do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu  utworów.

    2. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności, a Licencjobiorca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Licencjodawcy z tytułu wykorzystywanych utworów.

§ 10

[Klauzula salwatoryjna]

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 11

[Cesja praw]

Licencjonodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Licencjonobiorca zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

§ 12

[Wybór prawa i sądu]

    1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

    2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

§ 13

[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2023 r., ostatnia aktualizacja 13.08.2023 r.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na placowkiseniora.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. 
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.