pre-loader

Dom Pomocy Społecznej “Ostoja” – Gdańsk

Polecane

Hoża 4, 80-628 Gdańsk

Dane kontaktowe

Numer telefonu

Opis

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska o zasięgu gminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 60 miejsc:

 • 20 miejsca dla osób w podeszłym wieku, w tym 2 miejsca czasowego pobytu,
 • 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
Dom powstał w 1994 roku, w jego strukturze od 2000 roku działa Dzienny Dom Pomocy dla seniorów z osiedla.
Nazwa „Ostoja”, nadana Domowi przez jego mieszkańców, ma według nich oddawać klimat placówki jako miejsca pogodnej i bezpiecznej starości.
Dogodne usytuowanie Domu w centrum dzielnicy Stogi daje jego mieszkańcom możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a bliskie położenie lasu, jeziora i morza pozwala na częste spacery i bezpośredni kontakt z naturą.
Na uwagę zasługuje nowoczesny budynek placówki, który po rozbudowie i modernizacji został w 2006 r. laureatem Gdańskiego konkursu „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.
Budynek otoczony jest ogrodem pełnym zieleni, stwarzającym wspaniałe warunki do wypoczynku, spotkań towarzyskich i zajęć na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających zapewniając m.in.:

 1. całodobową opiekę sprawowaną przez doświadczony personel opiekuńczo-terapeutyczny,
 2. zróżnicowane wyżywienie odpowiednio do wieku i schorzeń,
 3. terapię zajęciową,
 4. opiekę duszpasterską.

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” stwarza mieszkańcom atmosferę i warunki zbliżone do panujących w domach rodzinnych oraz zapewnia wysoką jakość usług.
Na bazie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” powstało również Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, będące odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby seniorów zamieszkujących dzielnicę Stogi i Przeróbka. Jego zadaniem jest zwiększenie oferty pomocowej dla osób starszych ze środowiska lokalnego oraz ich rodzin poprzez działania:

 1. Wspierające seniorów – Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora „Ostoja”.
 2. Informacyjno – konsultacyjne oraz poradnictwo w sytuacjach kryzysowych – Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.
 3. Wspierające rodziny opiekujące się swoimi bliskimi – Miejsca czasowego pobytu.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Oferta
Dzienny Dom Pomocy.
Dzienny Dom Pomocy to oferta skierowana do 50 seniorów ze środowiska, w szczególności do osób samotnych. W godzinach 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku, uczestnicy Dziennego Domu zapewnioną mają bogatą ofertę zajęć terapeutycznych. Wraz z mieszkańcami DPS „Ostoja” mogą brać udział m.in. w zajęciach plastycznych, muzycznych, gimnastycznych, edukacyjnych, teatralnych, kulinarnych, projekcjach multimedialnych. Seniorzy biorą także udział w spotkaniach integracyjnych z innymi Domami Pomocy Społecznej, wycieczkach autokarowych oraz pielgrzymkach. Uczestniczą również w rozmaitych imprezach, koncertach i uroczystościach organizowanych na terenie Domu, a także wyjściach do teatru, opery czy filharmonii. W okresie wiosenno-letnim czas organizowany jest najczęściej w pełnym zieleni ogrodzie.
Oprócz oferty zajęć aktywizacyjnych uczestnikom zapewnia się dwa posiłki dziennie.


Klub Seniora „Ostoja”.
Dla osób starszych, które chciałyby spożytkować swoją energię angażując się w rozwiązywanie problemów bezpośrednio dotyczących mieszkańców dzielnicy, przeznaczony jest Klub Seniora „Ostoja”. Zrzeszeni w Klubie seniorzy mają także możliwość współuczestniczenia w różnorodnych zajęciach prowadzonych dla podopiecznych DPS „Ostoja”.


Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.
Swoje działania skupia na:

 • prowadzeniu szeroko rozumianej działalności informacyjnej w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielaniu indywidualnego wsparcia umożliwiającego osobom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
 • udzielaniu pomocy w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.
  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  Informacje udzielane są również pod numerem telefonu (058) 308 90 10.


Miejsca czasowego pobytu.
„Ostoja” dysponuje dwoma miejscami czasowego pobytu dla kobiet. Oferta skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, gdy ich rodzina znalazła się w sytuacji, która czasowo uniemożliwia im zajęcie się seniorem. Oferta skierowana jest również do kobiet, które powinny znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej poza kolejnością. W tym wypadku osobie potrzebującej może być zapewniona opieka do momentu uzyskania miejsca docelowego.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kryteria odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a uczestnika domu dziennego Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zasad odpłatności w dziennych domach pomocy z późn. zm.
Zasady Odpłatności za pobyt na miejscach czasowego pobytu określane są w Zarządzeniu Nr 539/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie utworzenia miejsc czasowego pobytu w domach pomocy społecznej w Gdańsku.

Budżet Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” na 2023 rok wynosi: 6 001 500 zł.

Dom Pomocy Społecznej: 4 899 400 zł.

Dzienny Dom Pomocy: 1 102 100 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” wynosi: 6 854,77 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika Dziennego Domu Pomocy wynosi: 1 552,64 zł.

Udogodnienia

 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja

Adres
Hoża 4, 80-628 Gdańsk

Wyślij wiadomość

Dom Pomocy Społecznej “Ostoja” – Gdańsk 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Skip to content