Dom pomocy społecznej. Jak się dostać? Ile kosztuje? – 2024

Domy pomocy społecznej (DPS) to placówki zapewniające stałą opiekę, pomoc bytową i materialną osobom starszym i chorym. Oferują one również swoim podopiecznym warunki do rozwoju i aktywizacji.

Kto może starać się o przyjęcie do DPS?

Prawo do zamieszkania w placówce mają osoby:

 • samotne,
 • niepełnosprawne,
 • schorowane,
 • które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rodzaje domów pomocy społecznej

Istnieje kilka typów DPS, przeznaczonych dla osób:

 • w podeszłym wieku,
 • przewlekle chorych somatycznie,
 • przewlekle chorych psychicznie,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • niepełnosprawnych fizycznie,
 • uzależnionych od alkoholu.

Procedura starania się o miejsce w DPS

Aby starać się o miejsce w domu pomocy społecznej, należy:

 1. Złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać m.in. adnotację o prośbie o skierowanie do DPS, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w placówce.
 2. Dokonać wywiadu środowiskowego z pracownikiem socjalnym OPS, który oceni sytuację życiową, materialną i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w DPS.
 3. Zgromadzić wymagane dokumenty, m.in.:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i potrzebie całodobowej opieki,
  • zaświadczenie lekarskie psychiatry (w przypadku osób chorych psychicznie),
  • opinię psychologiczną (w przypadku osób upośledzonych umysłowo),
  • zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury,
  • oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (podpisane przez seniora),
  • oświadczenie rodziny wyjaśniające brak możliwości opieki nad daną osobą.

Opłaty za pobyt w DPS

Mieszkaniec domu pomocy społecznej opłaca pobyt w wysokości nieprzekraczającej 70% swojego dochodu. Różnicę w pierwszej kolejności pokrywa rodzina. Koszt pobytu waha się w zależności od rodzaju placówki, standardu i miejscowości – mieści się w granicach 2500 – 3900 zł. W przypadku braku dochodów ze strony seniora, opłaty za pobyt w całości pokrywa gmina.

Możliwość odwołania się od decyzji

W przypadku negatywnej decyzji o skierowaniu do DPS, osoba ubiegająca się o przyjęcie może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od daty jej wydania.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat domów pomocy społecznej można uzyskać na stronach internetowych rządowych i samorządowych, a także w ośrodkach pomocy społecznej.

Uwaga:

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku pytań dotyczących procedury starania się o miejsce w domu pomocy społecznej, należy skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.